Katarzyna Siuda

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kingston University w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest w procesie certyfikacji w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Doświadczenie w pracy zdobywała w Instytucie Matki i Dziecka, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkołach podstawowych, gdzie zajmowała się oceną funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży oraz przeprowadzała konsultacje udzielając wsparcia dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Ponadto, współpracowała z Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach stażu klinicznego. Obecnie prowadzi konsultacje dla rodziców oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a  także pracuje w obszarze diagnostyki zaburzeń rozwojowych oraz innych przyczyn trudności dzieci, młodzieży i ich rodzin. Ustawicznie rozwija swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w różnych formach kształcenia. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

Pracuje w nurcie systemowym, w którym wagę nadaje się wzajemnym relacjom, budowaniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa oraz odnajdywaniu zasobów klienta.

Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, które:

 • doświadczają trudności emocjonalnych lub adaptacyjnych,
 • doświadczają trudności wynikających z zaburzeń rozwojowych (Zespół Aspergera, ADHD)
 • prezentują niepokojące zachowania (nieśmiałość, smutek, trudności z zachowaniem, agresja, rozdrażnienie, wycofywanie się z kontaktu, trudności w relacjach z rówieśnikami, niskie kompetencje społeczne),
 • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (narodziny rodzeństwa, przeprowadzka, hospitalizacja, konflikty między rodzicami, rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej),
 • doświadczają smutku, lęku niepokoju,
 • mają poczucie niskiej samooceny.

Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje dla osób dorosłych, które:

 • doświadczają różnego rodzaju kryzysów życiowych i rozwojowych,
 • doświadczają trudności emocjonalnych, adaptacyjnych,
 • doświadczają trudności wynikających z zaburzeń rozwojowych (Zespół Aspergera, ADHD)
 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych,
 • doświadczają trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących związków i relacji z ludźmi,
 • doznających trudności związanych z wychowaniem i komunikacją w rodzinie,
 • mają poczucie niskiej samooceny,
 • doświadczają smutku, lęku, niepokoju i samotności.

PROWADZI KONSULTACJE I PSYCHOTERAPIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Psychologist, psychotherapist

Kasia has received Bachelor’s degree in the field of psychology from Kingston University in Great Britain and Master’s degree from Warsaw International Studies in Psychology at the University of Warsaw. At present she is in the process of acquiring systemic psychotherapy certification at Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej in Poznań. She has gained her experience by working at the Institute of Mother and Child in Warsaw, poradnia psychologiczno-pedagogiczna and in various schools where she conducted assessments of children and young people’s cognitive and socio-emotional development and provided support to children, youth and adults with various difficulties in both a home and school setting. Furthermore she did an internship at Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego in Warsaw. Currently she provides psychological support, consultations for parents and psychotherapy for children, young people and adults. Moreover, she works in the area of assessment of developmental issues  ss well as other causes of difficulties experienced by children and young people. She continually expands her knowledge and qualifications by attending courses and training programmes. Furthermore, she regularly partakes in supervision.

She works following  a systemic approach bringing kindness and empathy to her work and is committed to providing a non judgemental and supportive environment, where clients can feel a sense of security and recognize their competencies.

She provides psychotherapy for children and young people, who:

 • experience emotional and adjustment difficulties,
 • experience difficulties resulting from developmental disorders (Asperger’s Syndrome, ADHD),
 • present concerning behaviours (shyness, sadness, behavioural problems, aggression, irritability, avoidance of interaction with others, difficulties in forming adequate relationships with peers, low social competencies),
 • are experiencing life challenges (birth of a sibling, relocation, hospitalization, parental conflict, divorce, death of a close person),
 • experience sadness, fear, loneliness and anxiety,
 • suffer from low self-esteem.

 

She provides psychological consultations and psychotherapy for adults, who:

 • experience various life crises,
 • experience emotional and adjustment difficulties,
 • experience difficulties resulting from developmental disorders (Asperger’s Syndrome, ADHD),
 • have been raised in dysfunctional families,
 • experience difficulties in maintaining satisfactory relationships with others,
 • experience difficulties related to child raising and communication within the family,
 • experience sadness, fear, loneliness and anxiety,
 • suffer from low self-esteem.
Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów