Dziś w pracy wszystkim towarzyszy coraz więcej stresu, nie umiejąc radzić sobie z nim, pracownicy stają się coraz mniej efektywni. A to od efektywności w pracy zależy rozwój i stabilność firmy. Od spokoju zależą dobre relacje ze współpracownikami. Przedstawiamy ofertę dla firm, które chcą zadbać o swoich pracowników, o ich dobrostan, a w efekcie o stabilność swoich działań. Proponujemy indywidualny lub grupowy coaching antystresowy.

 

Coaching indywidualny obejmuje 5 cyklicznych spotkań, coaching grupowy obejmuje jedno, ośmiogodzinne spotkanie Dlaczego umiejętność zarządzania stresem jest tak ważna w życiu zawodowym?

Umiejętność radzenia sobie ze stresem jest zdolnością radzenia sobie z własnymi emocjami, rozumienia ich, ale także zarządzania sobą i własnymi motywami działania (postawa wobec pracy). Pomaga nam funkcjonować zarówno w relacjach społecznych, jak i zawodowych.

W pracy umiejętność radzenia sobie ze stresem chroni pracowników przed doświadczaniem niechęci (niska motywacja), frustracji i innych nieprzyjemnych emocji, a co za tym idzie przed procesem obniżania własnej samooceny i w efekcie wypaleniem zawodowym. Osoby, u których ta umiejętność jest szeroko rozwinięta, lepiej radzą sobie w kontaktach interpersonalnych, sytuacjach stresujących i napięciowych a także są bardziej zmotywowane i efektywne w pracy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pracownik doświadczający silnego stresu lub stresu o mniejszej intensywności, ale ciągłego (lub stałego) bez wdrażania metod radzenia sobie z nim i udzielania pomocy (lub autopomocy) może doświadczać uczucia niezadowolenia, pesymizmu, zwiększy się u niego postawa negacji i niechęci. Efektem doświadczania takich emocji może być większe poirytowanie pracownika, zwiększona skłonność do nadinterpretacji treści z zewnątrz a tym samym nasilanie sytuacji stresowych, które są uruchamiane w wyniku niskiej odporności emocjonalnej pracownika (np. wchodzenie w konflikty lub nieintencjonalne prowokowanie sytuacji konfliktowych).

Powyższe przykłady przedstawiamy w celu podkreślenia ważności wprowadzania profilaktyki stresowej w miejscach wykonywania pracy np. w formie szkoleń i treningów. Podczas coachingu zajmiemy się rozwijaniem postawy nastawionej na zarządzanie stresem zarówno w obszarze zawodowym jak i osobistym, co w efekcie procentuje w miejscu wykonywania pracy. Będziemy doskonalić umiejętności w zakresie pięciu głównych obszarów zarządzania stresem:

  • Poszerzania świadomości na temat indywidualnych reakcji na sytuacje stresowe
  • Wczesnego rozpoznawania sygnałów mówiących o doświadczaniu stresu i napięcia
  • Zapobiegania, czyli zarządzania sobą tak, aby zminimalizować sytuacje stresowe wynikające z wewnętrznych doświadczeń np. przeżywania osobiście jakiejś trudności
  • Identyfikacji bodźców, które są stresogenne dla jednostki niezależnie od reakcji pozostałych osób w danej sytuacji
  • Metod i technik radzenia sobie w sytuacjach doświadczania stresu i napięcia w tym technik relaksacyjnych

  Zakres tematyczny coachingu grupowego:

   • Zjawisko sytuacji trudnych – trudności interpersonalne, trudności sytuacyjne, napięcie związane z charakterem pracy i inne – przekazanie wiedzy.
   • Poznanie własnych wzorców zachowań w sytuacji stresu i próba ich modyfikacji tak, aby zoptymalizować reakcję na bodziec stresogenny.
   • Diagnoza: indywidualne bodźce stresogenne, reakcja i sposób radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
   • Zrozumienie przyczyn stresu, czym jest i jak na wpływa nas i jakość wykonywanej przez nas pracy.
   • Funkcja i rola emocji w zjawisku, jakim jest stres – radzenie sobie z własnymi emocjami. Emocje – sojusznik czy wróg?
   • Analiza czynników, które wpływają na zwiększenie naszego napięcia.
   • Nauka rozpoznawania sytuacji i bodźców, które wywołują w nas stres
   • Przekazanie wiedzy na temat stresu motywującego i demotywującego.
   • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania stresem, jako metody zapobiegania konfliktom i sytuacjom trudnym.
   • Przekazanie wiedzy na temat wartości i znaczenia profilaktyki – stres a zdrowie.
   • Nauka wybranych technik radzenia sobie ze stresem.
   • Nauka podstawowych technik relaksacyjnych.
   • Budowanie elementów wsparcia w radzeniu sobie ze stresem.