Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;
 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
 • nie może być uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;
 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne (z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej) albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa;
 • nie istnieje uzasadniona obawa, że może użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Wyjątkiem jest możliwość wydania zezwolenia na broń osobie, która ukończyła 18 lat, ale jedynie na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego i tylko na broń służącą do celów sportowych. Osoba występująca z wnioskiem o wydanie zezwolenie na broń ma obowiązek przedłożyć właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez odpowiedniego lekarza lub psychologa (posiadających licencję na wydawanie orzeczenia).

Ewa Wasińska posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni –

Licencja nr 349 wydana przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce Zaświadczenie Nr 97/2016 o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych wydane przez Komendanta Stołecznego Policji.

Oferujemy badania psychologiczne na broń dla:

 • osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)
 • osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)
 • inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)
 • kuratorów sądowych (Dz.U. 01.98.1071)
 • detektywów (Dz. U. 04.121.1265)
 • strażników gminnych/miejskich (Dz.U.2010r. nr 150 poz.1012)

UWAGA !!

Niektóre osoby zgłaszające się na badanie powinny mieć skierowanie:

 • strażnicy miejscy  – od pracodawcy
 • Inspektorzy Transportu Drogowego -od pracodawcy
 • pracownicy ochrony fizycznej – od uprawnionego lekarza
 • straż marszałkowska – z Kancelarii Sejmu

 

Osoba poddająca się badaniu ponosi koszta badania niezależnie od jego wyniku. Opłata dotyczy badania, a nie orzeczenia pozytywnego. O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania. W celu uzyskania informacji dotyczących terminów i kosztów badania prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22)402 88 89 lub e-mail: info@wgp.org.pl